Skrócone zasady OUTLETU:

 1. Oferowane produkty są pełnowartościowe.
 2. Towar może posiadać uszkodzone opakowanie fabryczne lub może posiadać opakowanie zastępcze.
 3. Ze względu na specyfikę towaru, koszty wysyłki ustalane są indywidualnie

Regulamin:

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I INFORMACJE O PODMIOCIE PROWADZĄCYM OUTLET

 1. Serwis internetowy outlet.coniveo.pl prowadzony jest przez firmę Coniveo Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą w Warszawie (03-741Warszawa) przy ulicy Białostockiej 7, z biurem handlowym w Warszawie (03-741 Warszawa) przy ulicy Białostockiej 7, NIP: 524-285-42-11, REGON 369589633
 2. Regulamin serwisu internetowego outlet.coniveo.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Coniveo Sp. z o.o. Sp. K.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. W przypadku, gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki serwisu internetowego outlet.coniveo.pl, rozumie się przez to prawa i obowiązki Coniveo Sp. z o.o. Sp. K.
 5. Korespondencję elektroniczną związaną z produktami oferowanymi przez serwis internetowy outlet.coniveo.pl należy wysyłać na adres e-mail: outlet|coniveo.pl| |outlet|coniveo.pl
 6. Korzystanie z usług serwisu internetowego outlet.coniveo.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 2. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Serwis internetowy / serwis – strona internetowa prowadzona przez Coniveo Sp. z o.o. Sp.K w języku polskim pod adresem internetowym outlet.coniveo.pl
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. Firma – właściciel serwisu, Coniveo Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą w Warszawie (03-741 Warszawa) przy ulicy Białostockiej 7, z biurem handlowym w Warszawie (03-741 Warszawa) przy ulicy Białostockiej 7, NIP: 524-285-42-11, REGON 369589633.
 4. Przedstawiciel firmy – pracownik firmy Coniveo Sp. z o.o. Sp. K.
 5. Adres mailowy outlet.coniveo.pl – outlet|coniveo.pl| |outlet|coniveo.pl
 6. Rejestracja – procedura zakładania Konta w serwisie  poprzez wpisanie danych firmowych koniecznych do zawarcia umów sprzedaży.
 7. Klient – osoba fizyczna lub przedsiębiorca zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej posiadający numer podatkowy NIP.
 8. Konto – zapis informatyczny prowadzony dla Klienta przez serwis obejmujący jego dane, informacje o czynnościach podejmowanych w ramach serwisu, w tym historię zakupów oraz inne informacje określone możliwościami serwisu.
 9. Towar – produkt będący przedmiotem sprzedaży oferowanym w sprzedaży bezpośredniej przez Coniveo Sp. z o.o. Sp.K. 
 10. Koszyk Zapytania – narzędzie informatyczne umożliwiające zsumowanie wybranych Towarów w trakcie Sesji, poprzez dodawanie lub usuwanie Towarów do koszyka, przeliczanie wartości Towarów zgromadzonych w koszyku w celu zgromadzenia orientacyjnego kosztu zamówienia. Koszyk zapytań sumuje wszystkie produkty w jedno "zapytanie ofertowe". Wszystkie produkty znajdujące się w Koszyku zapytań nie są równoznaczne z Zamówieniem.
 11. Sesja – proces trwający od momentu umieszczenia przez Klienta pierwszego Towaru w Koszyku Zapytań, w czasie którego Klient może złożyć (ofertę) zakupu danego Towaru.
 12. Zamówienie – złożenie zamówienia (oferty) na dany Towar Klient dokonuje wysyłając wiadomość na adres mailowy podany w zakładce „Kontakt” lub kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielem firmy Coniveo. Zamówienie musi być potwierdzone przez przedstawiciela firmy Coniveo.

§ 3. RODZAJ USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Serwis internetowy świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci internet przy wykorzystaniu serwisu outlet.coniveo.pl
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania z usług jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z serwisu outlet.coniveo.pl
 3. Korespondencję elektroniczną związaną z produktami oferowanymi przez outlet.coniveo.pl należy wysyłać na adres e-mail: outlet|coniveo.pl| |outlet|coniveo.pl

§ 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do korzystania z serwisu mają prawo osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze.
 2. Korzystać z serwisu mogą użytkownicy niezarejestrowani i zarejestrowani w serwisie.
 3. Formularz rejestracyjny dostępny jest w serwisie poprzez podanie następujących danych:
  3.1 Firma, imię i nazwisko, siedziba i adres przedsiębiorcy oraz numer NIP i inne dane określone w formularzu rejestracyjnym.
  3.2. Adres poczty elektronicznej e-mail, z pomocą którego Klient będzie kontaktował się z serwisem,
  3.3  Numer telefonu kontaktowego, 
  3.4  Hasło dostępu do tworzonego dla Klienta Konta oraz zaznaczeniu spośród sugerowanych odpowiedzi informacji oddających charakterystykę prowadzonej działalności.
 4. Klient obowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych. Przez wprowadzenie danych do formularza rejestracyjnego Klient oświadcza, iż ujawnione przez niego dane są zgodne z rzeczywistością. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.
 5. Klient poprzez dokonanie rejestracji w serwisie wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o nowych dostawach, jak również innych aktualnych informacji o działalności Coniveo Sp. z o.o. Sp. K. w formie wiadomości e-mail, listownej, telefonicznej, wiadomości sms , stosownie do treści art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych w serwisie. Klient może także żądać poprawienia lub usunięcia podanych danych, jednakże usunięcie danych oznacza brak możliwości dokonywania zakupów w serwisie.
 7. W wyniku dokonania prawidłowej Rejestracji i weryfikacji danych przez Coniveo Sp. z o.o. Sp. K. serwis  tworzy dla Klienta Konto przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym i aktywuje konto klienta.
 8. Dostęp do Konta możliwy jest poprzez zalogowanie. Logowanie do Konta następuje poprzez wprowadzenie przez Klienta zgłoszonego adresu e-mail, Loginu oraz hasła na odpowiedniej stronie internetowej serwisu.
 9. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz później przekazane dane niezbędne do zrealizowania umowy sprzedaży.
 10. Klient nie może udostępniać innym podmiotom swojego Konta, a także hasła służącego do logowania. Nieuprawniony dostęp do Konta Klienta, spowodowany udostępnieniem przez Klienta danych pozwalających na zalogowanie się w serwisie, obciąża odpowiedzialnością właściciela Konta, czyli Klienta którego konto dotyczy.
 11. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy hasło do Konta. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania firmy Coniveo Sp. z o.o. Sp. K.  jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie.
 12. Klient może zwrócić się do serwisu o usunięcie Konta w każdym czasie. Konto zostanie usunięte w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia prośby o jego usunięcie i potwierdzone emailem. 
 13. Serwis usuwa Konto złożeniu przez Klienta wniosku o usunięcie Konta. Wraz z usunięciem Konta wszelkie dane wprowadzone podczas Rejestracji oraz w czasie korzystania z serwisu zostaną bezpowrotnie usunięte, a korzystanie z serwisu przez Klienta w ramach jego Konta będzie niedostępne. Coniveo Sp. z o.o. Sp.K. zastrzega sobie prawo pozostawienia danych i informacji o dokonywanych transakcjach, których przechowywanie jest konieczne dla realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa.
 14. Właściciel Serwisu może również usunąć konto lub je zablokować w przypadku kiedy podane dane budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, lub których autentyczności nie udało się potwierdzić (np. konta osób podających fikcyjne dane firmowe w celu uzyskania dostępu do oferty). 

§ 5. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Oferowany w serwisie towar jest fabrycznie nowy i nieuszkodzony (chyba że jest specjalnie oznaczony jako DEFEKT), ale pochodzi z końcówek kolekcji, zwrotów ze sklepów, nadwyżek produkcyjnych lub magazynowych, itp. Towar może nie posiadać oryginalnych opakowań.
 2. Oferowany towar może pochodzić z różnych serii produkcyjnych.
 3. Coniveo Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega, że zdjęcia Towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
 4. Towary oferowane w serwisie są oryginalne i są legalnego pochodzenia.
 5. Dostępną formą płatności jest przedpłata lub pobranie. Pobranie nie jest dostępne dla towarów sprowadzanych zza granicy oraz dla wykładzin wymagających cięcia z rolki.
 6. Towar sprzedawany jest pełne paczki, komplety lub pełne m2 wynikające z szerokości rolki.
 7. Do momentu zapłaty za Towar, Towar pozostaje własnością firmy sprzedawcy. 
 8. Ze względu na specyfikę towaru, koszt transportu każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
 9. Termin realizacji zamówienia jest określony przy produktach wystawionych w serwisie lub przez przedstawiciela firmy Coniveo po uprzednim kontakcie.
 10. Firma Coniveo Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane działaniami przewoźnika.
 11. Klienci dokonujący dalszej odsprzedaży towarów, zwłaszcza konsumentom, obowiązani są do prawidłowego oznaczenia towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz.U. Nr 81, poz. 743).
 12. Faktury i paragony zgodnie z ustaleniami Klienta z przedstawicielem firmy Coniveo wysyłane są pocztą lub drogą mailową. 

§ 6. DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa dokonywana jest na adres podany przy rejestracji w serwisie lub przy wysłaniu wiadomości drogą mailową. 
 2. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty należności lub za pobraniem Czas realizacji jest ustalany przy kontakcie z przedstawicielem firmy Coniveo.
 3. Coniveo Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane działaniami przewoźnika jak i poza niemożność odbioru przesyłki przez klienta. 
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nieodebrania wysyłanego zamówienia Coniveo Sp. z o.o. Sp. K. obciąży zamawiającego kosztami przesyłki zrealizowanej do i od klienta wg obowiązującej ceny na przesyłkę. 
 5. Coniveo Sp. z o.o. Sp. K. realizuje wysyłkę za pośrednictwem firm kurierskich, które wykonują przyjęte zlecenia wg. swoich regulaminów i zasad. Zamawiający przyjmuje do wiadomości w.w zasady. Coniveo Sp. z o.o. Sp. K. nie ma wpływu na np. czy kurier będzie się kontaktował z klientem przed dostarczeniem przesyłki czy nie.  Każdorazowo Klient może otrzymać numer listu przewozowego i sprawdzać status przesyłki samodzielnie. 
 6. W przypadku braku kontaktu z klientem lub braku płatności za zamówienie po upływie 7 dni od dnia otrzymania Faktury Pro Forma, zamówienie zostaje anulowane.
 7. Coniveo Sp. z o.o. Sp. K nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 7. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Coniveo Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu serwis poinformuje o tym Klientów na stronach outlet.coniveo.pl oraz w drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. 
 3. Klient ma prawo wystąpienia z serwisu przed wejściem w życie nowego regulaminu. W przeciwnym wypadku Klient nadal pozostaje użytkownikiem serwisu na zasadach określonych w nowym regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy obowiązującego prawa.

 

Polityka prywatności:

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sewisu Internetowego outlet.coniveo.pl . Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Serwisu internetowego użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony outlet.coniveo.pl

 1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony outlet.coniveo.pl, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Coniveo Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą przy ul. Białostockiej 7, 03-741 Warszawa,  Nr KRS 0000742856, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP 524-285-42-11, REGON 369589633 , Kapitał zakładowy 800 000,00 PLN („Administrator”).

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 1. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

 1. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Serwisu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Serwisu, danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania w ramach Formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

3.4. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie sklepu internetowego, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 1. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem biuro@coniveo.pl tel.: (+48) 22 810-99-16. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania.

5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty: dostawcy usług logistycznych, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 1. Zabezpieczenie Danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 1. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis outlet.coniveo.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

 

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu http://coniveo.pl

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. d) dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania wramach Serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywanianadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania zestron internetowych Serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownikaustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaką wyrazili Państwo zgodę. W przypadku, gdy postanowią Państwo nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

Prosimy, aby pamiętali Państwo, że w każdej chwili mają prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Można to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 22 810-99-16 (pon-pt 8:30 - 17:00) lub e-mail: outlet@coniveo.pl lub biuro@coniveo.pl

wróć do strony głównej coniveo.pl +48 22 810 99 16 biuro|coniveo.pl| |biuro|coniveo.pl